جمع آوری لید و یافتن سیگنال

در صورت نداشتن یا فراموشی اطلاعات ورود با پشتیبان تجاری خود تماس بگیرید.

در دنیای تجاری به هر سرنخ اولیه ای که در انتها منجر به سود و پول شود لید گفته می شود.
زمانی که یک نفر از طریق ارسال فرم یا پیام در گوشی یا تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری با کسب و کار شما ارتباط برقرار نماید شما به یک لید دست یافته اید.
بعد از برقراری ارتباط اولیه با لیدها، راستی آزمایی و جداسازی صورت می گیرد.
لیدهای واقعی پتانسیل بالقوه برای مذاکره و تبدیل شدن به پول را دارند که به آنها سیگنال گفته می شود.